DU gegen Diskriminierung

logo_DUgDis

Das Projekt von ARIC-NRW e.V. nutzt die Umfrage der Bundesregierung Diskriminierung in Deutschland, um Diskriminierungen in Duisburg sichtbar zu machen und Menschen zu sensibilisieren und aktivieren, selbst erlebte Diskriminierungen als  erfahrenes Unrecht wahrzunehmen und sich dagegen zur Wehr zu setzen und Zivilcourage zeigen. 
Wir wollen deutlich machen, dass in Duisburg kein Platz für Diskriminierung ist. Wir bieten Workshops zum Thema „Diskriminierung und wie ich mich dagegen wehren kann“ für Duisburger Jugend- Gruppen an. Gleichzeitig möchten wir die DuisburgerInnen aktivieren, sich an der Umfrage beteiligen. Das ist für uns ein Weg, der Politik zu zeigen, in welchen gesellschaftlichen Bereichen der Schutz gegen Diskriminierungen verbessert werden muss! 

Unser Angebot:
Wir bieten kostenfreie Workshops zum Thema „Diskriminierung und wie ich mich dagegen wehren kann“ für Duisburger ( Jugend)- Gruppen.
Gerne senden wir Ihnen Informationsmaterial zur Umfrage (Flyer, Plakat, Aufkleber) zu

Annmeldung und Anforderung unter DUgDis@aric-nrw.de


Falls Sie von Diskriminierung betroffen sind beteiligen Sie sich bitte an der Umfrage der Antidiskriminierungsstelle des Bundes: www.umfrage-diskriminierung.de  (Deutsch, Türkisch, Polnisch, Russisch, Englisch, Französisch, Spanisch)

'DU gegen Diskriminierung' auf facebook
______________________________________________________________

Aric NRW „DU gegen Diskriminierung“ ( Irkҫɪlɪğa karși sen/Duisburg) projesini bașlatɪyor. 


Proje çerҫevesinde „Irkҫɪlɪk ve nasɪl karsɪ koyabilirim“ konusuna yönelik farklɪ gruplara seminerler verilecek. Ayrɪca, federal  hükümetin „ Almanyada lrkҫɪlɪk“ adlı bașlatɪğɪ ankete katɪlmanɪz için sizleri teșvik etmek istiyoruz. Bu ankete ilișkin desteğinize ihtiyacimiz var. Anket afișini kurumlarɪnɪza asarak ve elinizdeki adreslere anket bilgilerini ulaștɪrarak bizi desteklemeniz mümkün.

Duisburgun özelliği farkli kültürleri ve farklɪ yașam tarzlarɪnɪ barɪndɪrmasɪdır. Bu gerçek büyük bir potansiyel, ama öbür yandan  ortak yașam  ҫatișma ve dɪșlanma gerҫeğini beraberinde getiriyor. Bu olgu  özel ve kurumsal düzeyde kendini gösteriyor.  Göçmen kökenli Duisburglular iş hayatɪnda, ev ararken, okulda, meslek eğitiminde, etnik kökeninden veya konuștuklarɪ dilden dolayi dɪșlanɪyorlar. Veya tramvayda, resmi dairelerde, poliste, özel hayatlarɪnda (mesela sporda, sokakta ve eğlence ortamlarɪnda) bașkalarɪna nazaran daha kötü muamele görebiliyorlar.

Biz ARIC-NRW olarak federal hükümetin yürüttüğü projenin sonucunu ve  Duisburg sayɪlarɪnɪ var olan ırkҫɪlɪğɪ ispat niyetine acɪklamak istiyoruz. Ayrɪca insanlarɪ yașadɪklarɪ ırkҫɪlɪğɪ bir haksɪzlɪk olarak algɪlamalarɪ, karșɪ koymalarɪ ve medeni cesaret göstermeleri yönünde desteklemek istiyoruz.

Seminerler 3 saat sürecek. Arzu ederseniz kurumlarɪnɪza gelebiliriz. Ilgilenen kurum ve grupların  DUgDis@aric-nrw.deadresine seminer bașvurularɪnɪ göndermelerini rica ederiz.


Logo_bmfsfj logo_dl


Ayrımcılığa mı maruz kaldınız? Yaşadıklarınızı anlatın!

"2015 Almanya’da Ayrımcılık" Anketi

Вы сталкивались с дискриминацией? Поделитесь с нами вашим опытом?

Опрос на тему "Дискриминация в Германии 2015"

 

Did you experience it? Tell us about it!

Survey on Discrimination in Germany 2015

Vous en êtes victime ? La parole est à vous.

Sondage "Discriminations en Allemagne en 2015"